Договір Публічної оферти

Договір Публічної оферти

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом № 01 від «03»вересня 2020 року

Директор ТОВ «Медімплант»

____________________

ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ!

Перед користуванням Інтернет – сайтом https://pico.com.ua/ (в подальшому – Сайт або Інтернет-магазин), ознайомтеся в повному обсязі з умовами Договору про користування Сайтом.

Викладений нижче текст договору адресовано виключно Користувачам Сайту і є офіційною публічною пропозицією укласти електронний Договір купівлі-продажу товарів на визначених цим договором умовах.

Договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на умовах договору приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України і набуває чинності з моменту його акцепту, вираженому у здійсненні Вами дій на Сайті, що означає факт прочитання цього договору, повне і безумовне прийняття Вами всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

Публічна пропозиція (оферта) ТОВ «Медімплант»
укласти електронний Договір купівлі-продажу товару

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІМПЛАНТ», код ЄДРПОУ: 40302119, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок № 15, оф. 5 (в подальшому – «Продавець») в особі директорки пані Демидової Олени Андріївни, яка діє на підставі статуту, з однієї сторони,
та
будь-яка дієздатна фізична особа, що відвідує Інтернет – сайт https://pico.com.ua/ (в подальшому – «Сайт» або «Інтернет-магазин»), яка в порядку, передбаченому цим електронним Договором купівлі-продажу товару, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі без виключення умови з метою придбання товару для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю (надалі – «Покупець»), з другої сторони, які в подальшому кожен окремо іменується «Сторона», а разом іменуються «Сторони», уклали цей електронний Договір купівлі-продажу товару про наступне:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Всі терміни та визначення з великої літери, що використовуються у цьому Договорі, мають наступні значення:
1) «Акцепт» – надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення та характеристики якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки «Розмістити замовлення»;
2) «Продавець» – юридична особа, що створена за законодавством України, Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІМПЛАНТ», код ЄДРПОУ: 40302119, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40-Р;
3) «Довірена особа Покупця» або «Отримувач Товару» – будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару та яка діє від імені та в інтересах Покупця;
4) «Договір» – цей електронний договір купівлі-продажу товару, формуляр якого розміщений на Сайті, що укладається між Продавцем та Покупцем на відстані з використанням засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин розміщений на Сайті
5) «Замовлення» – належно оформлена та розміщена на Сайті заявка Покупця на купівлю обраних ним Товарів, що адресується Продавцю;
6) «Сайт» – Інтернет-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://pico.com.ua/, включаючи всі його веб-сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець.
7) «Інтернет-магазин» – сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок в мережі Інтернет, що створені для представлення та реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину та розміщенні на Сайті
8) «Покупець» – будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (здійснила Акцепт) всі його умови без виключення та придбала товари та/або послуги, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині;
9) «Товар» – непродовольчий товар (товари) та/або послуги, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині;
10) «Уповноважений представник» – особа, яка уповноважена та має право вчиняти від імені Продавця юридично значимі дії та приймати на себе визначені цим Договором та законодавством України обов’язки;
11) «ПДВ» – податок на додану вартість;
12) «День» – один календарний день;
13) «Негайно» – вчинення дій протягом одного робочого дня;
14) «Робочий день» – будь-який день, крім вихідних та будь-яких святкових та неробочих днів, встановлених чинним законодавством України в м. Києві;
15) «Користувач» – будь-який відвідувач Сайту, який зацікавлений у замовлені та купівлі товарів і послуг з використанням Сайту та/або здійснив реєстрацію на Сайті
16) «Реєстрація» – процедура надання Користувачами Сайту інформації про свій номер мобільного телефону та інших параметрів, необхідних для використання такого номеру з метою відправки на нього SMS – повідомлень. Реєстрація на Сайті здійснюється Користувачами шляхом заповнення необхідних полів екранної форми (в т.ч. зазначення номеру мобільного телефону) на Сайті.
1.2. Для цілей цього Договору всі зазначені в п.1.1. цього Договору терміни та визначення використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. цього Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.
1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Цей Договір укладається шляхом вчинення Користувачем акцепту публічної пропозиції Продавця укласти Договір купівлі-продажу товару на визначених цим Договором умовах (оферти).
2.2. Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цього Договору без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з його умовами до моменту вчинення Акцепту.
2.3. Факт одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем на адресу електронної пошти чи номер мобільного телефону, вказані ним при Реєстрації, електронного листа (sms-повідомлення) від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення.
2.4. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як розміщення його тексту на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця або Отримувача Товару в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

4. ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Всі замовлення на Товари виконуються за умови їх наявності.
4.2. Покупець самостійно, на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині наявний, запропонований до продажу Товар та натискає кнопку «Додати до кошика», після чого заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення Замовлення», в якій, зокрема, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові Отримувача Товару.
4.3. Після заповнення форми «Оформлення Замовлення», Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і, у випадку Акцепту цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Підтвердити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору.
4.4. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець підтверджує, що він належним чином повідомлений Продавцем відповідно до вимог ч. 2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» про найменування, місцезнаходження та режим роботи Продавця, про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та споживчі властивості Товару, гарантійний строк на Товар), ціну, умови оплати і доставки Товару, порядок прийняття претензій, тощо.
4.5. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.
4.6. Строк обробки Продавцем Замовлення на Товар становить до 3 (трьох) робочих днів з дати оформлення Покупцем Замовлення. В разі, якщо Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.
4.7. Протягом строку, встановленого п. 4.6 цього Договору, Продавець зобов’язується:
• підтвердити наявність Товару та присвоїти Замовленню реєстраційний номер;
• направити на адресу електронної пошти чи на номер мобільного телефону, зазначені Покупцем у Замовленні, відповідне повідомлення про обробку цього Замовлення, в якому вказується реєстраційний номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем, та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою) або іншим способом, зокрема, шляхом телефонного зв’язку, проінформувати Покупця про прийняття Замовлення в роботу.
4.8. У випадку, якщо Покупець у Замовленні обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п. 4.6 цього Договору, Продавець зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару.
4.9. Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю. В такому випадку права і обов’язки Сторін, пов’язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені даним Договором, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.
4.10. Продавець забезпечує наявність на Сайті точної та актуальної інформації про Товар. Проте, є вірогідність наявності на Сайті неточної або неповної інформації про Товар з технічних причин. Тому Продавець залишає за собою право змінювати, доповнювати або оновлювати інформацію про Товари в будь-який час.
4.11. Фотографії, які супроводжують Товар, є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Опис/характеристики, що супроводжують Товар, надають основну, але не вичерпну інформацію про Товар. Покупець може ознайомитися з описом Товару на Сайті, проте для отримання додаткової інформації Покупцю слід зв’язатися з Продавцем, заповнивши форму зворотного зв’язку або через онлайн-чат на Сайті. Усі сертифікати відповідності, декларації відповідності та гігієнічні сертифікати надаються за запитом Покупця.
4.12. У разі виявлення суттєвих неточностей в описі замовленого Покупцем Товару, Продавець зобов’язаний повідомити Покупця про виявлені неточності і надати Покупцеві можливість відмовитися від Замовлення.
4.13. Для підтвердження Замовлення з Покупцем може зв’язуватися співробітник Продавця, який уточнює деталі Замовлення, дату і час доставки. У разі неотримання (неможливості отримання) підтвердження від Покупця Продавець має право скасувати таке Замовлення.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Покупець зобов’язаний:
1) надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо своїх даних;
2) ознайомитись з інформацією про Товар, а також із вартістю та способами доставки Товару на Сайті;
3) в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити і прийняти замовлений Товар;
4) при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки;
5) протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж Товару;
6) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
5.2. Покупець має право:
1) вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
2) відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
3) здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
5.3. Продавець зобов’язаний:
1) надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його ціну шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;
2) на умовах, встановлених Договором, передати Товар Покупцю або Отримувачу Товару згідно з оформленим Замовленням і умовами Договору;
3) перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.
5.4. Продавець має право:
1) вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору;
2) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору. Така зміна або призупинення дії цього Договору не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ
6.1. Ціна на Товар зазначена на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прайс-листом. Ціна на Товар, що зазначена на Сайті, включає ПДВ, але не включає вартість доставки, яка додається до ціни Товару.
6.2. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов Договору.
6.3. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.
6.4. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.
6.5. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.
6.6. Оплата замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата Товару».
6.7. Розрахунки між Сторонами згідно умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:
1) шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого/надісланого Покупцю Продавцем;
2) готівкою Уповноваженій особі Продавця або представнику кур’єрської служби при отриманні Товару;
3) шляхом безготівкового розрахунку на Сайті Інтернет-магазину Продавця;
6.8. Оплата вартості замовленого Товару, вартість якого перевищує 49 999,99 (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 99 копійок) гривень, здійснюється Покупцем лише шляхом безготівкового розрахунку.
6.9. При оплаті платіжною карткою, натискаючи кнопку «Сплатити», Покупець підтверджує, що він (вона) є власником картки. Для мінімізації ризиків несанкціонованого доступу дані картки Покупця шифруються. Продавець обробляє дані платежу Покупця відповідно до Положення про конфіденційність.
6.10. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.
6.11. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники Продавця, та/або кур’єр, та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.
6.12. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.

7. ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР
7.1. Товари, які Продавець розміщує на Сайті, і послуга їх доставки доступні на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.
7.2. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата і Доставка». Доставка по м. Київ здійснюється протягом до 3 робочих днів з моменту оформлення замовлення.
7.3. Доставка Товару здійснюється наступними способами:
1) Уповноваженим представником Продавця;
2) кур’єрською службою за рахунок Покупця;
3) самостійне отримання Товару Покупцем в офісі Продавця.
7.4. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем цього Договору, доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити/передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні.
7.5. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.
7.6. У разі доставки Товару кур’єрською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур’єрська служба.
7.7. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 10 (десять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов’язання за Договором.
7.8. Товар передається Покупцю або Отримувачу Товару в належним чином упакованому вигляді.
7.9. Разом із Товаром Продавець передає Покупцю або Отримувачу Товару:
1) оформлений Продавцем один примірник бланку Замовлення на Товар;
2) розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару;
3) інструкцію з використання Товару;
4) гарантійні умови на Товар.
7.10. Право власності на Товар переходить до Покупця або Отримувача Товару здійснюється виключно за наступних умов:
1) 100 (сто) % оплати вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;
2) пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу.
7.11. Доставка вважається здійсненою або Замовлення вважається доставленим в момент підписання документів про отримання замовлення за узгодженою адресою доставки. Якщо Покупець обрав спосіб доставки «Самовивіз», доставка вважається здійсненою в момент отримання Покупцем Товару.
7.12. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці, Товар повертається Продавцю. Оплата за послуги доставки, у випадку залучення Продавцем кур’єрської служби, сплачується Покупцем. В такому разі цей Договір вважається розірваним. При розірванні Договору Продавець зобов’язується відшкодувати Покупцю всі кошти, сплачені за Товар, протягом 14 днів з дати розірвання Договору, при цьому Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю будь-які витрати на доставку і витрати, що виникли при розірванні Договору.
7.13. Реєстраційний номер Замовлення є конфіденційною інформацією. Якщо Покупець передав (повідомив) реєстраційний номер замовлення третій особі (другу, члену сім’ї тощо) та така особа пред’являє відповідний реєстраційний номер Замовлення кур’єру та/або працівникам Продавця з іншими необхідними документами, вважається, що Покупець передав такій особі всі права і обов’язки щодо отримання (і оплати, якщо передбачено) замовлення Покупця.

8. УМОВИ ОБМІНУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
8.1. Обмін та повернення Товару належної якості
8.1.1. Обмін (повернення) Товару належної якості (якщо Товар не підійшов за розміром, фасоном, кольором або з інших причин не може бути використаний за призначенням) можливий протягом 14 днів з моменту отримання Товару при дотриманні всіх наступних умов:
• Товар новий і не був у використанні;
• збережений товарний вигляд і споживчі властивості Товару (не ушкоджена упаковка, залишилися в незмінному вигляді всі ярлики, пломби, плівки, наклейки, інструкції, гарантійний талон, відсутні механічні пошкодження, подряпини, потертості);
• збережений в належному стані (наявні всі реквізити) розрахунковий документ (квитанція, товарний чек), який підтверджує покупку даного Товару (відзнята з контрольної стрічки копія розрахункового документа та/або довідка з поліції чи банка та/або чек платіжного терміналу та/або смс- повідомлення про зняття коштів та/або показання свідків не є розрахунковими документами у розумінні чинного законодавства);
• Товар не належить до переліку товарів належної якості, повернення яких обмежено рішенням Кабінету Міністрів України (доповнення N 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»).
8.1.2. Якщо Покупець виявив бажання обміняти Товар і на момент обміну аналогічний товар відсутній, Покупець має право:
• Здійснити обмін Товару при надходженні аналогічного товару в продаж, про що Продавець повідомить Покупця, який побажав обміняти товар;
• Придбати інший товар з наявного в наявності асортименту з відповідним перерахуванням вартості;
• Повернути Товар і отримати грошові кошти в розмірі вартості повернутого товару на день його продажу (грошові кошти повертаються Покупцю не пізніше семи днів з дня повернення Товару).
8.1.3. Для оформлення заявки на обмін або повернення товару Покупець заповнює форму Заяви про обмін/повернення товару належної якості і відправляє скан копію заповненої заяви, скан/фото чека про оплату та виписку за реквізитами з банку (електронну форму або скан оригіналу з банку) на електронну пошту info@medimplant.com.ua. Оригінал заповненої Заяви про обмін/повернення необхідно відправити за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40-Р.
8.1.4. Обмін і повернення Товару здійснюється в офісі Продавця або через службу доставки (кур’єрську службу) Нова пошта за рахунок ініціатора.
8.1.5. Повернення Покупцю грошових коштів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
8.2. Обмін та повернення Товару НЕналежної якості
8.2.1. Повернення (обмін) товару НЕналежної якості можливе при виявленні Покупцем в Товарі недоліку або істотного недоліку. Виявлений недолік не повинен бути наслідком неправильного використання або зберігання Покупцем Товару. Відмінність елементів дизайну або оформлення від заявлених в описі на Сайті, не є ознакою Товару НЕналежної якості.
8.2.2. Згідно ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» Покупець має право протягом гарантійного терміну заявити претензію про якість товару та обміняти Товар на аналогічний або схожий належної якості або повернути Товар.
8.2.3. Для повернення (обміну) Товару НЕналежної якості Покупець звертається до Продавця із Заявою про повернення/обмін товару неналежної якості, в якій зазнає свої претензії до якості Товару. Заявка на повернення/обмін Товару оформлюється у порядку, передбаченому п.п. 8.1.3. цього Договору.
8.2.4. Для прийняття рішення Продавцем про задоволення або відмову у задоволенні Заяви про повернення/обмін товару, Покупець має відправити Товар Продавцю через службу доставки (кур’єрську службу) Нова пошта або передати Товар безпосередньо в офісі Продавця. Розгляд претензії Покупця займає від 1 до 14 днів.
8.2.5. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець на підставі експертного висновку доведе, що дефекти Товару виникли в результаті порушення Покупцем правил використання Товару, або умов його зберігання, або умов повернення.
8.2.6. У разі задоволення вимоги Покупця про обмін Товару, Покупцю надсилається (надається) аналогічний або схожий (за бажанням Покупця) Товар належної якості. Якщо на момент обміну аналогічний товар відсутній, Покупець має права, зазначені у п.п. 8.1.2. цього Договору.
8.2.7. У разі задоволення вимоги Покупця про повернення Товару, Продавець повертає грошові кошти Покупцю відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

9. Обмін та повернення Товару НЕналежної якості
У разі якщо, на Вашу думку, Товар не відповідає умовам Договору (опису на Платформі) та/або вимогам законодавства на момент доставки та/або протягом гарантійного строку, визначеного п.12 Умов, Вам слід негайно заповнити форму зворотного зв’язку або звернутися до нас через онлайн-чат на нашій Платформі. Відмінність елементів дизайну або оформлення від заявлених в описі на Платформі, не є ознакою Товару неналежної якості.
У разі виявлення істотних недоліків, підтверджених, за необхідності, висновком експерта, протягом гарантійного строку, Ви маєте право вимагати від Продавця на власний вибір:
• припинити Договір та повернути кошти, сплачені за Товар;
• обміняти Товар на аналогічний або схожий Товар, наявний у Продавця.
Ви маєте право обміняти Товар неналежної якості чи розірвати Договір за таких умов (у сукупності):
3. (a) з дня відправлення Товару сплило не більше ніж 30 календарних днів, або не сплив гарантійний строк, та
4. (b) Товар придбано в Україні, та
5. (c) недоліки Товару виникли не внаслідок порушення Покупцем правил користування чи зберігання Товару (за необхідності, для підтвердження цієї умови Продавець проводить експертизу Товару), та
6. (d) надано оригінал або копія розрахункового документа (касовий чек), виданого Вам разом із Товаром (відзнята з контрольної стрічки копія розрахункового документа та/або довідка з поліції чи банка та/або чек платіжного терміналу та/або смс- повідомлення про зняття коштів та/або показання свідків не є розрахунковими и документами у розумінні чинного законодавства), та
7. (e) на розрахунковому документі збережено (чітко видно) всі обов’язкові реквізити розрахункового документа, та
8. (f) розрахунковий документ стосується Товару, що обмінюється / повертається, та
8 / 14
7. (g) у випадку повернення – Ви підписали та передали з Товаром акт (заяву) про повернення товару та видачу коштів, та
8. (h) у випадку повернення – надано подарункову картку, за допомогою якої придбано Товар (якщо Товар придбано за допомогою подарункової картки).
Обмін та повернення Товару неналежної якості можливі тільки за виконання всіх умов, вказаних вище.
Обмін Товару неналежної якості здійснюється тільки у магазинах Продавця у спосіб, зазначений в п. 11.4 (a) Умов. Повернення Товару неналежної якості можливе в будь-який спосіб, зазначений в п. 11.4 Умов.

10. Способи обміну та повернення Товару
Жоден із цих способів обміну та повернення Товару не передбачає додаткових витрат Покупця. У разі якщо Ви не скористаєтеся жодним із нижче вказаних способів обміну та повернення Товару, Ви будете самостійно нести всі витрати, пов’язані з його обміном або поверненням.
1. (a) Обмін та повернення у магазині Продавця
За умови, що дотримано всіх правил, вказаних вище, Вам необхідно відвідати магазин, пред’явити Ваш паспорт (або інший документ, що засвідчує особу), надати розрахунковий документ, а також інші документи, передбачені п. 11.1 або п. 11.3 вище, та підписати акт (заяву) про повернення товару та видачу коштів.
У разі повернення Товару кошти будуть Вам повернуті протягом 7 днів з дня отримання Товару. Можливі способи повернення коштів:
• на платіжну картку – за умови, що Покупець сплатив замовлення платіжною карткою або готівкою при отриманні;
• якщо Товар придбано за допомогою подарункової картки, повернення коштів можливе тільки на подарункову картку, з якої було здійснено придбання.
2. (b) Повернення кур’єрською доставкою (з місця проживання)
При поверненні за допомогою кур’єрської доставки, організованої нами, Вам слід заповнити форму на Платформі або звернутися до нас через онлайн-чат на Платформі, для організації отримання кур’єром Товару за вказаною Вами адресою. Ви повинні направити Товар у тій самій упаковці, в якій Ви його отримали.
У пакунок Ви маєте вкласти розрахунковий документ, а також інші документи, що вимагаються відповідно до п. 11.1 або п. 11.3 вище, та в запакованому вигляді передати Товар кур’єру.
Кур’єр не здійснює перевірку вмісту пакунку. Всю відповідальність за вміст пакунку, документи та стан Товару несе Покупець.
9 / 14
У разі, якщо Ви викликали кур’єра, однак були відсутні під час його/її візиту – повторний виклик кур’єра є неможливим, а повернення можна буде здійснити тільки у магазині або за Ваш кошт.
Після отримання Товару від кур’єра, ми зобов’язуємося належним чином перевірити Товар, що повертається, і повідомити Вас про згоду з поверненням Товару або про відмову та її причини шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на електронну адресу, вказану Вами.
У разі надання згоди, кошти будуть Вам повернуті протягом 7 днів з дня надання згоди. Способи повернення коштів:
• на платіжну картку, яку Ви вказали під час заповнення форми на Платформі;
• якщо Товар придбано за допомогою подарункової картки, повернення коштів
можливе тільки на подарункову картку, з якої було здійснено придбання.
У разі відмови у поверненні, Ви зобов’язані з’явитися до магазину Продавця (адреса буде вказана у повідомленні) та забрати Ваш Товар. Ми не здійснюємо зворотнє надсилання Товару. У разі, якщо Ви не з’явитеся до магазину протягом 7 календарних днів, з дня отримання відмови, то такі дії (бездіяльність) Покупця вважатимуться відмовою Покупця від права власності на Товар на підставі положень частини 1 статті 347 Цивільного кодексу України, а Продавець буде вправі самостійно розпорядитися ним: викинути, утилізувати, передати на благодійність тощо.

(c) Повернення у пунктах видачі

Ви можете повернути будь-який Товар у пунктах видачі. Для цього Вам потрібно зайти у розділ “Мій кабінет > Замовлення та повернення” на Платформі та виконати запропоновані дії. Ви повинні надіслати Товар у тій самій упаковці, в якій Ви його отримали, та дотримуватися інструкцій розділу “Обмін та повернення” на Платформі. Якщо Ви придбали будь-який Товар як гість, Ви можете зробити запит про його повернення в пунктах видачі, за допомогою посилання, надісланого Вам в електронному повідомленні про підтвердження замовлення.

11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
1. 11.1 Гарантійний строк на будь-який Товар становить 30 днів з дня отримання Вами Товару, якщо Продавцем прямо не вказано інше.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1. 12.1 Наша відповідальність щодо будь-якого Товару, придбаного через Платформу, обмежена вартістю такого Товару.
2. 12.2 Продавець звільняється від відповідальності за порушення Умов, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили, що включають будь-які дії, події, ненастання події, акт бездіяльності або непередбачувану ситуацію поза нашим обґрунтованим контролем, і, зокрема, включає без обмежень такі обставини:
1. (a) страйки, блокування або інші виробничі конфлікти;
2. (b) народні заворушення, масові заворушення, вторгнення, терористичні атаки або загроза терористичних атак, воєнні дії (з оголошенням або без оголошення війни), загроза воєнних дій або підготовка до воєнних дій;
3. (c) пожежі, вибухи, шторми, повені, землетруси, обвали, епідемії чи інші стихійні лиха;
4. (d) неможливість використання залізниць, суден, повітряних транспортних засобів або автомобілів, а також інших громадських і приватних транспортних засобів;
5. (e) неможливість використання громадських або приватних телекомунікаційних мереж;
6. (f) акти, декрети, постанови чи обмеження будь-якого уряду;
7. (g) будь-який страйк працівників транспортних компаній, пошти чи інші види страйків у транспортних компаніях, ненадання послуг транспортними компаніями чи аварійні випадки.
12.3 За будь-яких обставин, ми не несемо відповідальності за:
(a) непрямі збитки Покупця або третіх осіб, що виникли як похідні від основних збитків або шкоди, будь-яким чином і з причини правопорушень (включаючи недбалість), порушення умов Договору або з будь-яких інших підстав, навіть в тому випадку, якщо такі збитки чи шкода є передбачуваними, включаючи без обмежень такі види збитків:
1. (i) втрата прибутку або доходу;
2. (ii) втрачені комерційні можливості;
3. (iii) неукладення договорів;
4. (iv) втрата очікуваних заощаджень;
5. (v) втрата даних;
11 / 14
(vi) збитки в результаті некоректного управління і втрата робочого часу.
2. (b) будь-які дії та/або бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом будь-яких дій/бездіяльності будь-яких третіх осіб;
3. (c) використання (неможливість використання) та будь-які наслідки використання (неможливості використання) Покупцем обраної ним форми оплати Товарів.
12.4 На Платформі можуть міститися посилання на веб-сайти та матеріали третіх осіб. Такі посилання розміщені виключно в інформативних цілях, та ми не можемо контролювати зміст таких веб-сайтів або матеріалів. Відповідно, ми не несемо відповідальності будь-якого характеру за будь-які збитки або шкоду, які можуть виникнути в результаті використання таких посилань.

13. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК
1. 14.1 Ви можете надсилати нам будь-які повідомлення через форму зворотного зв’язку або через онлайн-чат на нашій Платформі.
2. 14.2 Для спілкування з Вами ми використовуємо Ваші контактні дані, вказані при оформленні замовлення або запиту. Ми можемо надсилати Вам електронні повідомлення.
3. 14.3 Ми будемо раді отримати Ваші коментарі та відгуки. Ви можете надсилати свої коментарі та відгуки через форму зворотного зв’язку або через онлайн-чат на нашій Платформі.

14. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
1. 15.1 Права інтелектуальної власності на все програмне забезпечення, знаки для товарів та послуг та матеріали, які надаються на Платформі або з її допомогою, належать Продавцю та/або його ліцензіарам та захищені законодавством про авторське право. Їх зберігання, друк та демонстрація можливі виключно для особистого використання. Ніхто, крім Продавця, не має права публікувати, змінювати, розповсюджувати або іншим чином відтворювати в будь-якому форматі будь-які матеріали чи їх копії, надані або розташовані на Платформі, а також не має права використовувати такі матеріали для будь-яких комерційних цілей.
2. 15.2 Використовуючи Платформу, Ви даєте Продавцю свою згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону Україні “Про захист персональних даних” та нашої Політики конфіденційності та використання файлів cookie.

15. ВІРУСИ, ЗЛАМУВАННЯ ТА ІНШІ КІБЕРЗЛОЧИНИ
16.1 Ви не вправі здійснювати неналежне використання Платформи за допомогою навмисного впровадження вірусів, троянських програм, вірусів-хробаків, програм на кшталт “логічна бомба” або інших матеріалів, які є зловмисними або шкідливими з технічної точки зору. Ви
12 / 14
погоджуєтеся не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до Платформи, сервера, на якому розміщена Платформа, чи будь-якого іншого сервера, комп’ютера чи бази даних, пов’язаних із Платформою. Ви погоджуєтеся не здійснювати атаки за допомогою мережевих атак і розподілених атак на відмову в обслуговуванні.
2. 16.2 Порушуючи це положення, Ви можете вчинити кримінальне правопорушення відповідно до чинного законодавства. Ми зобов’язані повідомити про будь-які підозри щодо такого кримінального правопорушення компетентному правоохоронному органу; при цьому ми будемо зобов’язані взаємодіяти з відповідним органом для розкриття особи зловмисника. Крім того, у разі такого порушення Ваше право на використання Платформи негайно припиняється.
3. 16.3 Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки або втрати, понесені в результаті мережевої атаки, вірусу або іншого програмного забезпечення чи матеріалів, які є зловмисними і з технічної точки зору шкідливими для Вашого комп’ютера, обладнання, даних або матеріалів, отриманих у результаті використання Платформи або завантажених з Платформи, а також з матеріалів, посилання на які розміщено на цій Платформі.

16. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
1. 17.1 Договір, укладений між нами та Вами, є обов’язковим для Вас, нас, та наших відповідних правонаступників і цесіонаріїв.
2. 17.2 Ви не маєте права відступати, обтяжувати або будь-яким іншим чином відчужувати Договір або будь-які права і зобов’язання, які виникають з такого Договору, без нашої попередньої письмової згоди, крім випадків, прямо зазначених в цих Умовах.
3. 17.3 Ми маємо право без Вашої згоди передавати, відступати, обтяжувати, передавати в рамках субпідряду або іншим чином відчужувати Договір у будь-який час протягом терміну дії Договору. З метою уникнення двозначних тлумачень будь-яка така передача, відступлення, обтяження чи інший вид відчуження не впливають на Ваші права, надані Вам як покупцю чинним законодавством, і не скасовують, не зменшують і не обмежують будь-яким іншим чином будь-яку гарантію, яка могла бути надана Вам нами.

17. НЕДІЙСНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ
У разі якщо будь-які положення цих Умов та/або положення Договору визнані судом чи іншим компетентним органом недійсними повністю або в будь-якій їх частині, або на думку обох сторін вони є такими, що не можуть бути виконані, таке положення виконується в максимально можливому обсязі задля реалізації намірів сторін, а решта Умов та (або) Договору зберігає юридичну силу в повному обсязі.
13 / 14

18. НАШЕ ПРАВО ЗМІНЮВАТИ ЦІ УМОВИ
1. 19.1 Розміщуючи замовлення, Ви приймаєте Умови, опубліковані на Платформі на момент розміщення Вашого замовлення.
2. 19.2 Ми маємо право час від часу переглядати та змінювати ці Умови.